Pravidlá

I. Všeobecné pravidlá preteku

 1. Súťažiaci sa preteku zúčastňujú na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nepreberá zodpovednost za škody na majetku alebo na zdraví.
 2. V jednom člne sa môžu nachádzať len dvaja súťažiaci.
 3. Člny musia splňovať ustanovenia platných maďarských právnych predpisov. Používanie pomôcok dané predpismy je povinné. Každý je povinný dodržiavať štátne a aj miestné predpisy.
 4. Na čln alebo na oblečenie (na dobre viditeľné miesto) je potrebné umiestniť štartovacie číslo družstva..
 5. V prípade akéhokoľvek problému alebo nebezpečenstva je každý pobinný pomôcť družstvu, ktoré je v ťažkostiach.
 6. Použitie elektromotora je povolené. Použitie spaľovacieho motora je zakázané!
 7. Použitie echolotu a GPS je povolené podľa miestnych pravidiel.
 8. Použitie podberáku je v každom prípade povinné. Je zakázané používanie vylovovacích kliešťov a hákov, vkladať úlovok do člna rukami alebo pomocou rybarského prútu.
 9. Lov povolený len na vyznačenom mieste (pretekarská trať). Lov z brehu je zakázaný! Je zakázané vystupovať na breh! Výnimkou sú nudzové situácie alebo s povolením rozhodcu.
 10. Počas preteku je možné loviť jedine z člna. Minimalná vzdialenosť medzi člnmi počas lovu je 50 metrov. Toto pravidlo je nutné dodržiavať aj napriek vzájomnej dohode jednotlivých družstiev týkajúcej sa menšej vzdialenosti medzi člnmi. Výnimka môže nastať počas presunov člnov z jednotlivých lovných miest.
 11. Lov je možný jedine z ukotveného člna!
 12. Štart na lovné miesta (vylodenie) sa uskutoční na základe štartovacích čísiel vzostupnom poradí.
 13. Štartovacie čísla sa určujú losovaním.
 14. Vo vytýčenej pretekárskej trati si lovné miesto určuje každé družstvo samostatne. Počas preteku lovné miesto môže byť menené aj viackrát.
 15. Počas preteku je povolený lov na akúkoľvek umelú nástrahu (okrem umelej muchy a streamra) domácej alebo komerčnej výroby. Lov na prírodné nástrahy je zakázaný! (napr.: prívlač s mŕtvou rybkou). Na nástrahách použité trojháčiky môžu byť zvyrazné. Lov na muchu, streamer a kombinácie boleňového olova s umelou muškou je zakázaný! Zákaz vnadenia, kŕmenia a používanie krmiva všetkých druhov.
 16. Pretekári si do člna môžu zobrať celú svoju výbavu, ale loviť je možne jedine s jednou udicou, ktorú loviaci musí držat v ruke. Je zakázané loviť s položeným prútom alebo vláčiť nástrahu počas presunu! Na preteku je možné použiť prút s maximálnou dĺžkou 2,7 metra (9ft).
 17. Počas preteku je družtvu zakázaná akákoľvek cudzia pomoc, výnimkou sú nudzové situácie (napr. nehoda).
 18. Zaseknutú rybu je podľa možnosti potrebné vyloviť na mieste z ukotvenej lode. Výnimkou sú prípady kedy to veľkosť ryby nedovoľuje alebo pri love z neukotvenej lode na rieke, kedy je loď unášana prúdom rieky. V tomto prípade je zdolávanie možné aj z pohybujúcej lode, ale do ukončenia zdolávania ryby, druhý člen družstva loviť nemôže.
 19. Počas preteku je pretekársku trať možné opustiť jedine v odôvodnených prípadoch so súhlasom rozhodcu a pod jeho dohľadom. Počas tohto presunu z pretekárskej trati a počas presunu naspäť na pretekársku trať je lov zakázaný!
 20. V prípade, že družstvo v love nemôže pokračovať, tak úlovky evidované do času ukončenia lovu a odstúpenia družstva sa do celkového hodnotenia preteku započítavajú.
 21. Počas preteku je povinné šetrné zaobchádzanie s úlovkami. Úlovky musia byť uchované živé a bez poškodenia. Používanie kaprarského saku je povinné! Iný spôsob uchovania úlovku je zakázané!
 22. Po zvážení a registrácii úlovku je rybu potrebné okamžite pustiť späť do vody.
 23. Rybu, ktorá počas preteku uhynula je pretekár povinný okamžite odovzdať rozhodcovi!
 24. Do hodnotenia budú započítané výhradne dravé ryby, ktoré boli ulovené regulerné háčikom do úst.
 25. Pred uskutočnením merania (váženia) je družstvo povinné predložiť každý úlovok. Úlovok, ktorý uhynul vinou pretekára do hodnotenia nebude započítaný. Ryby pod lovnou mierou sa do hodnotenia preteku budú evidovať len v prípade, ak na dobu trvania preteku bude v platnosti výnimka na lovnú mieru. Tento prípad je organizátor povinný informovať najneskôr v pravidlách preteku.
 26. Do hodnotenia budú započítané úlovky podobraté počas trvania preteku a taktiež ryby, ktoré boli zaseknuté počas trvania preteku, ale úspešne zdolané po ukončení preteku.
 27. Do hodnotenia budú započítané úlovky predložené v oficiálnom čase určenom na meranie úlovkov, ktoré je rovné času trvania preteku +30 minút.
 28. Úlovkový list musí byť podpísaný jedným členom súťažiacého družstva. Týmto podpisom overujú a prijímajú hodnotenie – body za úlovok. Po podpise úlovkového listu organizátor neprijíma žiadne protesty týkajúce sa počtu úlovku alebo dĺžky úlovku.
 29. Úlovok je potrebné okamžite hlásiť rozhodcovi. Signálizáciou úlovku je použitie reflexnej vesty na oblečení jedného člena tímu.
 30. V prípade rovnosti bodov (umiestenia), rozhoduje počet ulovených rýb. V prípade rovnosti počtu ulovených rýb rozhoduja dĺžka najväčšieho úlovku.
 31. Zloženie družstva, ktoré má možnosť štartovať vo finálnom kole IPCC MASTERS musí byť totožné ako v kole OPEN.
 32. Dĺžka pretekov každého kola OPEN závisi od charakteru revíru, ale doba preteku kola OPEN je od šesť do osem hodín.
 33. Ak z dôvodu nejakých príčín bude potrebné pretek (kolo) prerušiť, tak v prípade, že pretek do prerušenia trval viac ako 3 hodín, tak kolo sa stáva regulerným. V prípade, že pretek do prerušenia trval menej ako 3 hodín, tak pretek sa zopakuje.
 34. Organizátor preteku z preteku vylúči pretekára a družstvo, ktoré poškodzuje a znečisťuje prírodu, spôsobuje škody, ohrozuje ostatných pretekárov alebo sa nechová k rybám maximalne šetrne.
 35. Organizátor preteku z preteku vylúči a k okamžitému opusteniu areálu poprosí pretekára alebo družstvo, ktoré je pod silným vplyvom alkoholu.
 36. Všetci pretekári musia dodržiavať uvedené pravidlá preteku.

 

II. Hodnotenie, bodovanie na jednotlivých kolách:

Pozor! Nový bodovací systém!

 1. Úlovky dvoch pretekárov jedného tímu sa sčítavajú.
 2. Dĺžka úlovku sa meria od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy v centimetroch.
 3. Bodovací klúč je 1 bod za 1cm dĺžky ulovenej ryby.
 4. Každý začatý centimeter sa zaokruhľuje smerom nahor. Víťazom jednotlivého kola sa stáva tím s najvýššim sučtom bodov.
 5. Lovné miery (od predného konca hlavy až po koniec najdlhšieho lúča chvostovej plutvy) jednotlivých druhov rýb sú nasledujúce:

– zubač veľkoústy: 25 cm 
– zubač volžský: 20 cm 
– šťuka severná: 30 cm 
– boleň dravý: 25 cm
– ostriež zelenkastý: 15 cm
– sumec veľký: 40 cm 
– ostriež čierny – black bass: 15 cm

 1. Prvé dva úlovky z každého druhu rýb popri bodovacom systéme 1bod/1cm budú ohodnotené aj bonusovými extra bodmi.
 2. Ďaľšie (tretie a ďaľšie) úlovky z každého druhu rýb budú ohodnotené len bodovacím klúčom 1 bod/1cm.
 3. Bodujú sa nasledujúce druhy rýb rozdelených do nižsie uvedených skupín A, B, C, D, E a F .

A – zubáč veľkoústy +500 extra bodov
B – zubáč volžský +500 extra bodov
C – šťuka severná +500 extra bodov
D – boleň dravý +500 extra bodov
E – ostriež zelenkastý +500 extra bodov
W – sumec veľký, ostriež čierny (black bass), jalec hlavatý, jalec tmavý – bod/cm, – bez extra bodov!

Príklad úlovkov jedného družstva:
40 cm zubáč veľkoústy – 40 + 500 bodov
52 cm zubáč veľkoústy – 52 + 500 bodov
58 cm zubáč veľkoústy – 58 bodov
60 cm šťuka severná – 60 + 500 bodov
22 cm ostriež zelenkastý – 22 + 500 bodov
20 cm ostriež zelenkastý – 20 + 500 bodov
25 cm ostriež zelenkastý – 25 bodov
24 cm ostriež zelenkastý – 24 bodov
44 cm zubáč veľkoústy – 44 bodov
40 cm boleň dravý – 40 + 500 bodov

Spolu : 3385 bodov

 1. V prípade rovnosti bodov (umiestenia), rozhoduje počet ulovených rýb. V prípade rovnosti počtu ulovených rýb rozhoduja dĺžka najväčšieho úlovku.
 2. Do preteku sa započítavajú úlovky ulovené na pretekarskej trate v dobe travania preteku. Ryby zaseknuté počas trvania preteku, ale z vody vylovené po signále, ktorý signalizuje koniec preteku sa musia odmerať v priestoroch pretekárskej trate. Úlovok merať mimo pretekarkej trate je zakázané!

 

III. Sankcie

 1. Upozornenie – ŽLTÁ KARTA – v prípade porušenia všeobecných pravidiel preteku.
 2. Vylúčenie z preteku – ČERVENÁ KARTA – v prípade opätovného porušenia všeobecných pravidiel preteku.
 3. Družstvo, ktoré bude z preteku vylúčené sa umiestni na poslednom mieste kola a jeho umiestnenie bude číselne vyjadrené ako posledné umiestnenie +10 miest.
 4. Družstvo, ktoré vykoná rybolov pred signálom signalizujúcim štart preteku alebo vykoná rybolov po signále, ktorý signalizuje koniec preteku sa penalizuje -500 bodmi.
 5. Každé nahlásené, alebo usporiadateľom zistené porušenie pravidiel bude preskúmané a v závislosti na jeho závažnosti, môže mať za následok aj vylúčenie z preteku.
 6. Usporiadateľ oznamuje, že po každom zistenom porušení zákona toto oznámi príslušným orgánom. Usporiadateľ si vyhradzuje právo okamžitého/dodatočného vylúčenia a prípadného vrátenia cien v prípade, že sa zistí nepravosť čestného prehlásenia týkajúceho sa preteku.

IV. Právne prostriedky, protest:

Každé zistené porušenie pravidiel je potrebné okamžite telefonicky hlásiť organizátorovi. V prípade keď s riešením diskutabilnej situácie družstvo, ktoré túto situáciu nahlasovalo nie je spokojné alebo s riešením diskutabilnej situácie nie je spokojné družstvo, ktorého sa táto situácia týkala, družstvá majú možnosť podať písomný protest a to maximálne do 30 minút po skončení preteku. Protest musí byť podaný za prítomnosti svedkov, ktoré zabezpečuje osoba podávajúca protest. Protest posudzuje organizátor preteku a hlavný rozhodca preteku. Posudok protestu je konečné rozhodnutie a nový protest alebo iné právny krok na ten istý incident nie je možný.

 

V. Rozhodcovia preteku

V každom rozhodcovskom člne bude prítomný jeden zástupca jazera, na ktorom sa preteká a jeden zástupca organizátora preterku IPCC. Na každých 10 družstiev bude prítomný minimálne jeden rozhodcovský čln.

VI. Dokumenty preteku

Najdôležitejšie dokumenty preteku je dokument International Predator Classic Challenge „IPCC-2019”a zápisnica (vyhodnotenie preteku). Zápisnica pozostáva z dvoch častí: z dokumentu o meraní úlovkov a celkového vyhodnotenia preteku.

VII. Prehlásenia

 1. Čestné prehlásenie o čistej minulosti pretekára v oblasti rybárstva.
 2. Prehlásenie o prijatí PP.
 3. Prehlásenie o prebratí a prijatí hlavnej ceny.